Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Bevezetés

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással Adatkezelő e jogszabályi kötelezettségének tesznek eleget.

I. Az adatkezelő megnevezése

Neve:Almásy Csilla egyéni vállalkozó
Székhelye:1045 Budapest, Nyár u. 87. 3. em. 8.
Nyilvántartási száma:33950483
Adószáma:66329181141
E-mail címe:kozpont@triplexkozpont.hu
Online elérhetősége:https://triplexkozpont.hu

II. Az Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (Rendelet  4. cikk (8)).

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Adatfeldolgozó megnevezéseAdatfeldolgozó elérhetőségeAdatfeldolgozás céljaAdatfeldolgozással érintett adatok köre
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.Adatkezelő webtárhelyét a fenti tárhelyszolgáltató biztosítja, aki az általa üzemeltetett https://triplexkozpont.hu weboldal üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges adatok tárolását biztosítja.Tárolja az érintettek azon adatait, amelyeket az érintett – a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően https://triplexkozpont.hu weboldal használata során az Adatkezelő rendelkezésére bocsát.
Tool.os System Grafikai, Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság1045 Budapest, Nyár u. 87. 3. em. 8.Adatkezelő weboldala (https://triplexkozpont.hu) fenntartásához szükséges IT szolgáltatások biztosítása, így a weboldalról biztonsági mentés készítése, a weboldal karbantartása, technikai működésének biztosításaA weboldalon (https://triplexkozpont.hu) megadott, illetve látogatói adatkezelés (IV.3. pont ) keretében biztosított adatok.

III. Adatkezelés általános elvei és adatbiztonsági intézkedések

Almásy Csilla egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) a http://triplexkozpont.hu/ oldalon (a továbbiakban: Weboldal) rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.

Adatkezelő elkötelezett az általa nyújtott szolgáltatást felhasználók (a továbbiakban: érintettek) személyes adatainak a védelme iránt, ezért adatkezelési gyakorlatát az irányadó hatályos jogszabályokhoz igazítja az érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett.

Adatkezelő kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat kezel, addig az időtartamig és arra a célra, amelyet a jelen tájékoztató előzetesen meghatározott.

Adatkezelő, felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa az érintett felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el.

Adatkezelő biztosítja:

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely adatokat, mikor és ki vitte be az adatfeldolgozó rendszerekbe;

c) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát.

Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

Adatkezelő biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatást egyoldalú döntésével, előzetes tájékoztatás nélkül bármikor módosíthassa.

IV. Tájékoztatás az Adatkezelés jogszerűségének a biztosításáról

Adatkezelő a személyes adatkezeléseinek jogi alapjai a kővetkezők:

 • –                Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
 • –                Az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapul.
 • Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekeltek érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ezekben az esetekben az Adatkezelő mindig elvégzi a szükséges kockázat elemzést, érdekmérlegelést és ezek eredménye alapján dönt az adatkezelésről.

IV.1. Adatkezelő által nyújtott egészségfejlesztő órákon való részvétel, bejelentkezés érdekében végzett adatkezelés

Érintettek kategóriájaSzemélyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkategóriák törlésére előirányzott határidők
Adatkezelő által nyújtott egészségfejlesztő szolgáltatását ( preventív, nagycsoportos fittségi, valamint kiscsoportos, medical fitness órák, továbbá pre- és rehabilitációs, illetve egyéni vagy páros személyi edzések) igénybevevő természetes személyTermészetes személy által a kozpont@triplexkozpont.hu elektronikus levelezési címre eljutatott, e-mailben megadott alábbi adatok: természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, az érintett által önkéntesen megadott egyéb adat, információ.Érintettnek az Adatkezelő által szervezett órákon való részvétele, bejelentkezése érdekében történő adatkezelés.Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.  Az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig (törlési kérelméig).  

IV.2. Kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelés

Érintettek kategóriájaSzemélyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkategóriák törlésére előirányzott határidők
Csilla@gerinckoncepcio.hu e-mail címen az Adatkezelőt megkereső természetes személyTermészetes személy neve, e-mail címe, az érintett által önkéntesen megadott egyéb információ.Kapcsolattartás, az érintett által feltett kérdésre történő válaszadás.Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.Az adatkezeléssel elérni kívánt cél megvalósulásáig, illetve a csilla@gerinckoncepcio.hu e-mail címre eljutatott hozzájárulás visszavonásáig.  
Oktatas@mozgasakademia.hu e-mail címen az Adatkezelőt megkereső természetes személyTermészetes személy neve, e-mail címe, az érintett által önkéntesen megadott egyéb információKapcsolattartás, az érintett által feltett kérdésre történő válaszadásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.Az adatkezeléssel elérni kívánt cél megvalósulásáig, illetve a csilla@gerinckoncepcio.hu e-mail címreeljutatott hozzájárulás visszavonásáig.  

IV.3. Látogatói adatkezelés az Adatkezelő Weboldalán

Érintettek kategóriájaSzemélyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkategóriák törlésére előirányzott határidők
Weboldalra látogatókA látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői.A Weboldal biztonságos üzemeltetése, valamint a Weboldal szolgáltatásainak elérhetetlenségét okozó túlterheléses támadások elleni védelem biztosítása.Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja az Adatkezelő jogos érdeke. A 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése90 nap
Érdekmérlegelési teszt, látogatói adatkezeléshez
Érdekmérlegelési teszt tárgya:Az adatkezelési tájékoztató IV. 3. pontjában megjelölt látogatói adatkezelés – a Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti – adatkezelés jogalapjának az igazolása.
A tervezett adatkezelés célja:A Weboldal biztonságos üzemeltetése, valamint a weboldal szolgáltatásainak elérhetetlenségét okozó túlterheléses támadások elleni védelem biztosítása.
Jogos érdek bemutatása:Az Adatkezelőnek alapvető érdeke, hogy a Weboldalra látogató felhasználók személyes adatnak minősülő online azonosítóját (IP cím), valamint a böngészéssel összefüggésben keletkező egyéb személyes adatokat (böngészés időpontja, böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének néhány jellemzője; így operációs rendszer típusa és beállított nyelv) rögzítse, és így a Weboldalra és a nyilvános elektronikus szolgáltatásokra irányuló külső támadásokat ezzel megelőzze. Megállapítás: a fentiek alapján az Adatkezelő részéről az adatkezeléshez fűződő érdek törvényes, egyértelmű és valós, így a jogos érdek fennállása megállapítható.
Az adatkezelés szükségessége:Az adatkezelés tervezett célját az Adatkezelő kizárólag a Weboldalra látogató felhasználók bizonyos adatainak rögzítésével és automatizált elemzésével képes elérni. Az Adatkezelőnek nem áll rendelkezésre olyan alternatív eszköz, eljárás, vagy megoldás, amelynek segítségével a fenti célt adatkezelés nélkül tudná elérni.
Milyen hátrányok érik az Adatkezelőt, ha az adatkezelés nem történik meg?Amennyiben a fenti adatkezelést az Adatkezelő nem végzi el, úgy fennáll annak a veszélye, hogy a Weboldal, illetve a Weboldalról elérhető egyéb szolgáltatások elérhetetlenné válnak. Megállapítás: a fentiek alapján megállapítható, hogy az Adatkezelő által meghatározott cél eléréséhez szükséges az adatkezelés.
Az Adatkezelő kapcsolata az érintettekkel:Az érintettek a Weboldalt látogató személyek.
Az érintett ésszerű elvárásai, érdekei, alapvető jogai:Az érintett ésszerű elvárása, hogy az Adatkezelő ne tegyen olyan lépéseket, melyek lehetővé teszik az online azonosítók (IP cím) közvetlen összekapcsolását az érintettek nevével vagy lakcímével és hogy az online azonosítók automatikus rögzítése és elemzése kizárólag a Weboldal biztonságos működését szolgálja.
Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve:Az adatkezelésnek önmagában nincs kedvezőtlen hatása az érintettre nézve, az adatkezelést az érintett nem érzékeli, valamint nincs ránézve joghatással. Megállapítás: a fentiek alapján az Adatkezelő felmérte és figyelembe vette az érintettek részéről fennálló érdekeket és jogokat.
Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok:Az adatokat az Adatkezelő saját zárt informatikai rendszerében tárolja, azokhoz kizárólag az Adatkezelő saját, munkakör alapján indokolt (informatikus) munkatársai férnek hozzá. A rögzített adatok (felhasználás hiányában) 90 nap elteltével automatikusan törlésre kerülnek.
Tiltakozás az adatkezelés ellen:Az érintett az adatkezeléssel szemben annak során bármikor tiltakozhat. Tiltakozás esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést mindaddig, ameddig a tiltakozást érdemben ki nem vizsgálja és meg nem állapítja, hogy jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben. Ezt követően az Adatkezelő – jogos érdekének kényszerítő ereje miatt – tiltakozás esetén is folytatja az adatkezelést (a Weboldal látogatóinak bizonyos adatainak automatikus rögzítését). A tiltakozás elbírálása során az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az érintett milyen tényt, körülményt, vagy méltányolható indokot sorakoztatott fel, (melyeket az Adatkezelő az adatkezelési műveleteinek megtervezése során esetleg elmulasztott figyelembe venni), és szükség esetén a tiltakozást figyelembe véve módosítja az adatkezelés folyamatát. Az Adatkezelő az így módosított adatkezelést valamennyi érintett viszonylatában egységesen hajtja végre, és az adatkezelés körülményeinek változásáról az érintetteket tájékoztatja.
Az érdekmérlegelési teszt eredménye:A jogos érdek fennáll, hiszen az Adatkezelő vitathatatlan érdeke, hogy online szolgáltatásának folytonosságát biztosítsa, a külső támadásokat időben észlelje, és azokra megfelelő műszaki intézkedésekkel reagáljon. Az Adatkezelés szükséges, mivel az adatkezelés céljának elérése érdekében a személyes adatok kezelése nélkülözhetetlen.
A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, az Adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat!

IV.4. Süti (cookie) használattal kapcsolatos tájékoztatás

Cookie egy rövid szöveges adat, amely segít a felhasználó beállításainak mentésében. Ezt a weboldal küldi el az érintett böngészőjének, majd mikor az adott oldalt újra meglátogatja, a böngésző visszaküldi azt, és a weboldalon elérhetővé válnak a korábbi adatok, beállítások.

Az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra látogatót az online felületen tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a hozzájárulását kell kérni.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Az érintett visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A Weboldalon alkalmazott sütik:

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a Weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit és a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezen sütik adatkezelésének időtartama: kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Ezen adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az adatkezelés célja: a Weboldal megfelelő működésének biztosítása. A fentiekre figyelemmel a 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése alapján használható sütik:felhasználói beviteli sütik: más néven munkamenet azonosító sütik, arra szolgálnak, hogy nyomon kövessék a felhasználó adatbevitelét az online űrlapok kitöltése során, ezek a sütik törlődnek a munkamenet végével, – hitelesítési sütik: a felhasználók azonosítására szolgálnak, ezzel jogosultságot szereznek az engedélyezett tartalom megismerésére; – felhasználóközpontú biztonsági sütik: a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatás biztonságának fokozására szolgálnak, azaz céljuk a visszaélések kimutatása; korlátozott tárolási idő jellemzi őket; – multimédiás tartalom lejátszók sütik: olyan technikai adatokat tárolnak, amelyek videó- vagy audió tartalom lejátszásához egy munkamenet időtartama alatt szükségesek, a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatásnak minősülő tartalmakhoz kapcsolódnak; – terheléskiegyenlítő sütiket: olyan technológiát valósítanak meg, amik lehetővé teszik, hogy nem egy, hanem több számítógép dolgozza fel az egy webkliensre érkező kéréseket a munkamenet időtartama alatt; ezek a sütik a hálózati kommunikáció biztosítását szolgálják; – felhasználói felület testreszabásához használt sütik: arra használhatók, hogy az állandó azonosítóhoz nem kapcsolódó preferenciákat (például a nyelvet vagy a betűtípus-beállításokat a munkamenet időtartama alatt tároljanak), amennyiben a munkamenet idejére tárolják az adatokat (hosszabb adattárolás esetén a süti alkalmazása hozzájárulást kíván meg);
  Funkcionális és teljesítmény mérésére szolgáló cookie-k:
Ezeket a cookie-kat szolgáltatásunk fejlesztésére használjuk, annak érdekében, hogy az érintett, mint felhasználónak személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk. Ezen a cookie-k segítenek megérteni az ügyfeleinket, és hozzájárulnak ahhoz, hogy jobb felhasználói élményt nyújthassunk. Ezek nélkül nem tudjuk mérni a Weboldalunk forgalmát, és nem tudjuk vizualizálni a Weboldalunkon lévő különböző elemekkel kapcsolatos felhasználói tevékenységeket. Kikapcsolásukra a cookie beállításokban van lehetőség. Ezen adatkezelés jogalapja: az érintett előzetesen, kifejezett önkéntes hozzájárulása.
 
Harmadik féltől származó sütik (3rd party cookie-k)
Harmadik féltől származó cookie-kat más webhelyek hozzák létre. Ezek a webhelyek birtokolják a meglátogatott weboldalon látható tartalom bizonyos részét (például hirdetéseket vagy képeket). A Third-party cookie-kat ugyan a Weboldal megtekintésekor, de nem az Adatkezelő domain-jéről, hanem egy harmadik fél (pl: Facebook) domain-jéről tölti le a felhasználó böngészője. A Third-party cookie-k a harmadik félhez kerülnek vissza, amikor a felhasználó megtekinti például valamely hirdetésüket vagy felkeresi a weboldalukat.
  Targeting cookie-k
Annak érdekében, hogy online-marketingünket retargeting-partnereink weboldalain célzottabban hangolhassuk össze a szolgáltatásunk iránt érdeklődő igényeivel, úgy nevezett retargeting-technológiákat használunk. Ennek során cookie-ban tároljuk el a felhasználó szolgáltatásaink iránt tanúsított érdeklődését. Ezeket a cookie-kat más olyan weboldalak látogatásánál is használjuk, amelyek együttműködnek retargeting-partnereinkkel, beolvassuk és arra használjuk, hogy a felhasználót az érdeklődésének megfelelően tájékoztathassuk.  

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, az érintett az alábbi linkeken tájékozódhat:

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

• Microsoft Internet Explorer 11:http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

• Facebook süti beállítási tájékoztatója: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/

IV.5.  Adatkezelési tájékoztató közösségi oldal működtetése kapcsán végzett egyes tevékenységekhez

Az Adatkezelőnek fontos az ügyfeleivel és leendő ügyfeleivel való kommunikáció. A mai világban a közösségi média ennek megkerülhetetlen formája. Ezért az Adatkezelő Facebook közösségi oldalt (a továbbiakban: Közösségi Oldal) működtett.

Az Adatkezelő ügyfelei és jövőbeni ügyfelei a Közösségi Oldalon is kapcsolatba léphetnek az Adatkezelővel kifejezhetik véleményüket és üzenetet küldhetnek.

A Közösségi Oldal látogatása során és az ott végzett tevékenységek kapcsán személyes adatok kezelésére kerül sor. Ezeket az adatokat az Adatkezelő, vagy közvetlenül az érintettől gyűjti, vagy feldolgozott formában a Facebook bocsátja rendelkezésére, ezért az Adatkezelő és a Facebook – az Adatkezelő és a Facebook között létrejött közös adatkezelői megállapodás alapján – közös adatkezelőnek minősülnek.

A megállapodás az alábbi link alatt érhető el: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

A hivatkozott megállapodás alapján a Facebook Ireland Limited felelőssége és kötelezettségei:

a) A Facebook Ireland Limited vállalja az elsődleges felelősséget az oldalelemzések funkcióban kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatban; az adatkezelést az Adatkezelő nevében is a Facebook Ireland Limited végzi.

b) A Facebook Ireland Limited felelős az érintettek megfelelő tájékoztatásáért az adatkezeléssel kapcsolatban.

c) A Facebook Ireland Limited felelős az érintetti jogok gyakorlása esetén az érintettekkel való kapcsolattartásra, válaszadásra, arra az Adatkezelő nem jogosult a fenti közös adatkezelői szerződés alapján. Ha az érintett az Adatkezelőhöz nyújtja be érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, az Adatkezelő azt 7 napon belül köteles a Facebook Ireland Limitedhez továbbítani, az érintett választ a Facebook Ireland Limited-től fogja megkapni a jogszabályi határidőn belül.

d) A Facebook Ireland Limited felelős az oldalelemzések során gyűjtött és kezelt adatok tekintetében az adatbiztonsági előírások betartásáért, az adatvédelmi incidensek bejelentéséért és az érintettek adatvédelmi incidensről való tájékoztatásáért.

e) Adatkezelő a Facebook Ireland Limited által – az oldalelemzések alapján – szolgáltatott statisztikai adatokat „kezeli”, mint például a Facebook oldal látogatásával kapcsolatban: hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a Facebook oldalra, a Facebook oldalon elhelyezett videókkal kapcsolatban: hányszor nézték meg a videót, stb. Az Adatkezelő azonban nem kérheti ki a Facebook Ireland Limited-től az oldalelemzések során kezelt konkrét személyes adatokat, az Adatkezelő csak a Facebook Ireland Limited által készített statisztikákat, kimutatásokat látja és fér hozzá, az azok alapját képező személyes adatokhoz nem fér hozzá.

Az Adatkezelő Közösségi Oldalán az adatkezelésre – a fentiek alapján – az alábbiak szerint kerül sor:

Érintettek kategóriájaSzemélyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkategóriák törlésére előirányzott határidők
A Közösségi Oldalt követők/”lájkolok”A Közösségi Oldalt követők/”lájkolok” profilja, valamint azon információk, amelyeket hozzáférhetővé tettek a Közösségi Oldal adatvédelmi beállítások menüpontjában.Ügyfelek és érdeklődők folyamatos tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásáról, az Adatkezelő népszerűsítése.Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása a „tetszik/”követem” gomb megnyomásával.Az érintett általi követés leállításáig.

V. Adatvédelmi incidens

V.1. Adatvédelmi incidens fogalma és jellemzői

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az Adatkezelő feladata.

Adatvédelmi incidens bejelenthető az Adatkezelő e-mail címén, telefonszámán.

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. 

Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,

d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,

e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni, valamint gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

V. 2. Adatvédelmi incidens bejelentése

Adatkezelő, az adatvédelmi incidenst a tudomásra jutástól számított 72 órán belül köteles bejelenteni a felügyeleti hatóságnak, amennyiben az adatvédelmi incidens kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. (Így például: vagyoni vagy nem vagyoni kár, személyazonosság-lopás vagy személyazonossággal való visszaélés, pénzügyi veszteség, a jó hírnév sérelme, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülése, bármilyen egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány).

Az adatkezelő bejelentése a következőket kell, hogy tartalmazza (minimum):

– ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát,

– ismertetni kell az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát,

– közölni kell a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,

– ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,

– ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

V. 3. Adatvédelmi incidens nyilvántartása

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

– az érintett személyes adatok körét,

– az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

– az adatvédelmi incidens időpontját,

– az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,

– az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,

– az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.  

VI. Az érintettet megillető jogosultságok

VI.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját adatkezelésével összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

VI.2. Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a saját személyes adatihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés célja;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c)  azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

VI.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

VI.4. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az érintett kérelmére az adat nem törölhető, ha az adatkezelés:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges;

c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése céljából, illetve népegészségügy területét érintő közérdek alapján szükséges;

d)közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges,

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

VI.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza a rá vonatkozó adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

VI.6. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok-e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban-e célból nem kezelhetők.

A fent említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni az érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

VI.7. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá az érintett jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta amennyiben:

a) az adatkezelés a hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul

és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása arra is kiterjed – ha ez technikailag megvalósítható –, hogy érintett kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

VI.8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

VI.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fent kifejtettek abban az esetben nem alkalmazandóak, ha a döntés:

a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) az automatizált döntés meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy az érintett az automatizált döntéshozatal során emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

VI.10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább:

 • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

– az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

– az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az adatvédelmi incidens nem jelent magas kockázatot az érintett jogaira és szabadságaira nézve.

VI.11. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

A felügyeleti hatóság elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

VI.12. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Mind az érintett, mind az adatkezelő jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá mind az érintett, mind az adatkezelő jogosult a bírósági jogorvoslatra amennyiben a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

VI.13. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletben meghatározott részletszabályok szerinti kezelését megsértették.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

VII. Az adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének és az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz.

A kijelölt adatvédelmi tisztviselő alkalmas az Info tv. 25/M. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására.

Adatkezelő kellő időben bevonja az adatvédelmi tisztviselőt valamennyi, a személyes adatok védelmét érintő döntés előkészítésébe, továbbá biztosítja az adatvédelmi tisztviselő számára mindazon feltételeket, jogosultságokat és erőforrásokat, továbbá hozzáférést biztosít mindazon adatokhoz és információkhoz, amelyek az adatvédelmi tisztviselő által ellátandó feladatok végrehajtásához, valamint az adatvédelmi tisztviselő szakmai ismereteinek naprakészen tartásához szükségesek.

Az adatvédelmi tisztviselő tevékenysége során elősegíti az Adatkezelő személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokban meghatározott – kötelezettségeinek teljesítését, így különösen:

a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokról naprakész tájékoztatást nyújt és azok érvényesítésének módjaival kapcsolatban tanácsot ad az Adatkezelő részére,

folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások, így különösen a jogszabályok és belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok érvényesülését,

elősegíti az érintettet megillető jogok gyakorlását, így különösen kivizsgálja az érintettek panaszait és kezdeményezi az Adatkezelőnél a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét,

együttműködik az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos eljárások lefolytatására jogosult szervekkel és személyekkel, így különösen kapcsolatot tart a Hatósággal az előzetes konzultáció és a Hatóság által lefolytatott eljárások elősegítése érdekében,

közreműködik a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat megalkotásában.

Adatvédelmi tisztviselő jogviszonyának fennállása alatt és annak megszűnését követően is titokként megőrzi a tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet az Adatkezelő nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

Adtavédelmi tisztviselő neve:Almásy Patrik
Adtavédelmi tisztviselő elektronikus levélcíme:hello@gerinckoncepcio.hu

VIII. Záró rendelkezések

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a Rendelet 13. cikkben foglalt információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést (Rendelt 15-22. és 34. cikk) díjmentesen biztosítja.

Abban az esetben, ha Adatkezelőnek, megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további – az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges – információk nyújtását kérheti.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor az Adatkezelő tájékoztatást ad.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelő megváltoztathatja ezt a tájékoztatót. Ebben az esetben a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról Adatkezelő mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. év október hó 18. napján lép hatályba.

Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Adatkezelő neve:Almásy Csilla egyéni vállalkozó
Elérhetősége:1045 Budapest, Nyár u. 87. 3. em. 8., e-mail címe: csilla@gerinckoncepcio.hu
Adtavédelmi tisztviselő neve:Almásy Patrik
Adtavédelmi tisztviselő elektronikus levélcíme:hello@gerinckoncepcio.hu
Adatkezelés megnevezéseAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaÉrintettek kategóriáiSzemélyes adatok kategóriáiCímzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek (jogosultak kategóriái)Adatkategóriák törlésére előirányzott határidőkAdatkezelés biztonságára vonatkozó intézkedések
Adatkezelő által nyújtott egészségfejlesztő szolgáltatáson való részvétel érdekében történő adatkezelés Érintettnek az Adatkezelő által szervezett órákon való részvétele, bejelentkezése érdekében történő adatkezelés.Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.  Adatkezelő által nyújtott egészségfejlesztő szolgáltatását (preventív, nagycsoportos fittségi, valamint kiscsoportos, medical fitness órák, továbbá pre- és rehabilitációs, illetve egyéni vagy páros személyi edzések) igénybevevő természetes személyTermészetes személy által a kozpont@triplexkozpont.hu elektronikus levelezési címre eljutatott, e-mailben megadott alábbi adatok: természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, az érintett által önkéntesen megadott egyéb adat, információ.Adatkezelő és az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatfeldolgozók.Az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig (törlési kérelméig).  Adatkezelési Tájékoztató szerint  
Kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelésKapcsolattartás, az érintett által feltett kérdésre történő válaszadás.Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.Csilla@gerinckoncepcio.hu, Oktatas@mozgasakademia.hu e-mail címen az Adatkezelőt megkereső természetes személyTermészetes személy neve, e-mail címe, az érintett által önkéntesen megadott egyéb információAdatkezelő és az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatfeldolgozók.Az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig (törlési kérelméig).  Adatkezelési Tájékoztató szerint  
Látogatói adatkezelés a https://triplexkozpont.hu weboldalon  A weboldal funkcionális működésének biztosítása (munkament /session/ sütik, használat elősegítése, információk gyűjtése, weboldal és a szolgáltatások fejlesztéseAz érintett hozzájárulása munkamenet süti esetén jogi kötelezettség teljesítése 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bek  A weboldalra látogatókA látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői.Adatkezelő és az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatfeldolgozók.90 napAdatkezelési Tájékoztató szerint  
Közösségi oldal működtetése /Facebook/Ügyfelek és érdeklődők folyamatos tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásáról, az Adatkezelő népszerűsítése.Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása a „tetszik/” követem” gomb megnyomásával.Adatkezelő közösségi oldalát követők/” lájkolokA közösségi oldalt követők/” lájkolok” profilja, valamint azon információk, amelyeket hozzáférhetővé tettek a közösségi oldal adatvédelmi beállítások menüpontjában.Adatkezelő és az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatfeldolgozók.Az érintett általi követés leállításáig.Adatkezelési Tájékoztató szerint